۷ خرداد ۰۳

ایمیل : info@azarbroodat.com - تلفکس: 32545511-045 - تلفن:32545544-045
مدیران شرکت

 1. مهدی عباسیان

  مدیر عامل

  طراح سیستم های کنترل و مکانیک،فروش و محاسبات

 2. شماره تماس

  ۰۹۳۵۹۳۰۴۲۸۰

  ۰۹۱۴۴۵۲۸۸۳۴

 3. ایمیل و پست الکترونیکی

  Email : mehran.abbasian@gmail.com

 1. ارشد عباسیان

  مهندس طراح ، محاسبات و اجراء
 2. شماره تماس

  ۰۹۱۴۳۵۲۲۳۸۹

 3. ایمیل و پست الکترونیکی

  Email : arshad.abbasian2@gmail.com

 1. محمد علی عباسیان

  مهندس طراح ، محاسبات و اجراء
 2. شماره تماس

  ۰۹۱۴۳۵۸۹۸۵۷

 3. ایمیل و پست الکترونیکی

  Email: mohammad.abbasian3@gmail.com

 1. ناصر حسین نژاد

  مهندس طراح ، فروش و محاسبات
 2. شماره تماس

  ۰۹۱۴۷۰۷۴۱۴۸

 3. ایمیل و پست الکترونیکی

  Email: naser.hosseinnejad1@gmail.com